Testovat

Co


Během testovací fáze poprosíte svou cílovou skupinu – a pravděpodobně další odborníky – o zpětnou vazbu na váš prototyp. Studenti nechají cílovou skupinu a odborníky produkt vyzkoušet, prostudovat ho a vyjádřit jejich názor. Shromáždí se všechny zpětné vazby. Jestliže není z jakéhokoli důvodu k dispozici cílová skupina, potom může být myšlenka otestována jiným týmem, např. učiteli nebo rodiči. Komplexní zpětná vazba je vždy užitečná a zkvalitňuje proces.

 

Proč


Je třeba myslet na to, že vytváříte produkt pro cílovou skupinu. Vaše vlastní nápady jsou důležité, ale nakonec je to porozumění ostatních, které zajistí, že se z procesu něco naučíte a budete sami sebe brát s nadhledem. Učitel podporuje studenty v tom, aby získávali zpětnou vazbu, která jim zprostředkuje ujištění, že jejich řešení úzce odpovídá potřebám cílové skupiny. Dobrá zpětná vazba také vede k rozšíření horizontu „designéra“ („Ach, mohl jsem to udělat i tímto způsobem…“).

Jak

 

Požádejte některé osoby z cílové skupiny, aby vyzkoušeli produkt jako odborníci, prohlédli si jej atd. a požádejte je o co možná nejupřímnější zpětnou vazbu. (Můžete toho dosáhnout také dotazníkem, je-li to potřeba, ale vysvětlete studentům, že otázky musí být velmi otevřené; zpětná vazba by také měla být co nejtvořivější). Zajistěte, aby studenti na zpětnou vazbu neodpovídali nebo se nesnažili hájit, ale namísto toho si všechno zapsali = prototyp se může v další fázi vylepšit, bude-li to nutné. Při tomto procesu vybízejte k sebekontrole.

Cyklický proces

Jakmile jsou vytvořeny prototypy pro jednu čí více možností, mají být prezentovány (nejlépe současně) cílové skupině a expertům. Je praktické je informovat o definici problému. Následně se shromáždí zpětné vazby, např. tak, že se všem rozdá k vyplnění otevřený dotazník, který bude obsahovat 4 kategorie: pozitivní body, body ke zlepšení, nápady, otázky.

Po získání zpětné vazby se vlastně vždy vrátíte do fáze prototypu, abyste ji zapracovali do návrhu. Vylepšený prototyp je připravený pro další kolo hodnocení a získání nové zpětné vazby. Jestliže se ve zpětné vazbě objevilo více otázek, potom se můžete vždy rozhodnout provést novou studii ve fázi č. 1 (vcítění se), změnit definici problému ve fázi č. 2 (definování), nebo přidat myšlenky do fáze č. 3 (generování nápadů). Jak již bylo nazačeno dříve: metoda DT vyžaduje cyklický přístup, nebo dokonce dvousměrný přístup. Absolvování cyklu zlepší konečný výsledek. Koučink studentů se může zaměřit na tento aspekt pokládáním kritických a podpůrných otázek.

Do!

Co dělat!

Zpětná vazba se může týkat obsahu i procesu.

Don't

Co nedělat!

Nebojte se zpětné vazby.

Do!

Co dělat!

Zvolte vhodnou formu zpětné vazby.